Curtea Supremă de Justiţie

Comisia de concurs

ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunţă concurs pentru ocuparea unor funcții publice în cadrul Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie.

Funcţia publică: funcție publică de execuție (secțiunea Autorități ale Administrației Publice Centrale)

Denumirea funcţiei publice/subdiviziune: asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curţii Supreme de Justiție.

Unităţi disponibile: 5

Tip angajare: pe o perioadă nedeterminată.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice, conform fişei postului.

Scopul general al funcţiei: asistarea judecătorului la exercitarea de către acesta a funcțiilor sale.

Sarcinile de bază ale funcției

 colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;

  studiază dosarele aflate pe rol la judecătorul asistat

verifică prezența actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces;

  elaborează proiecte de acte procesual

asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătorești și le publică pe pagina web a Curții;

Pot candida persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

deţin cetăţenia Republicii Moldova;

cunosc limba română;

au capacitate deplină de exerciţiu;

nu au împlinit vârsta de 63 de ani;

au studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

nu au fost destituite, în ultimii cinci ani, dintr-o funcţie publică conform articolului 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 sau nu le-a fost încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;

nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

nu au interdicţia de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice minime de participare la concurs:

diplomă de licențiat în drept;

vechime în muncă în specialitate juridică de cel puțin un an;

abilități de utilizare a computerului;

cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;

reputaţie ireproşabilă;

abilități de administrare a informațiilor, de planificare, organizare, analiză a datelor, de elaborare a documentelor, de argumentare, de prezentare, de aplanare a conflictelor, de comunicare și de lucru în echipă.

Atitudini/conduită: spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate trebuie să depună dosarul de concurs, care conţine:

formularul de participare [1];

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

certificate privind activitatea în muncă (copia carnetului de muncă)[2];

certificatul medical;

cazierul judiciar[3];

fotografie 3x4.

[1] Formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul menţionat;

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:

prin intermediul oficiului poştal, la adresa: MD-2009, municipiul Chişinău, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 70;

personal, la aceeași adresă, în biroul 115;

prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data limită de depunere a dosarului de concurs: 29 octombrie 2020.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Secrieru Tatiana, şef al Direcţiei resurse umane.

Telefon de contact:

022-22-32-01, E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

1. Constituția Republicii Moldova.

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

Codul Civil al Republicii Moldova;

Codul Muncii al Republicii Moldova;

Codul Familiei al Republicii Moldova;

Codul penal al Republicii Moldova;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

Codul contravenţional al Republicii Moldova;

Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;

Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

Legea contenciosului administrativ.

3. Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017;

Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008”.